Gebruiksvoorwaarden

Lees de volgende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van en toegang tot de website www.projoodle.com (hierna te noemen de Website). Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden en het privacybeleid die hierin zijn vervat. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze website dan onmiddellijk te verlaten.

De firma PAWECO GmbH (hierna PAWECO genoemd) is verantwoordelijk voor de werking van deze website en voor de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming.

Veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden

PAWECO kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in te allen tijde aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Bezoek dit gedeelte van de website regelmatig om de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Internationale informatie

Deze Website kan worden geraadpleegd door internationale gebruikers en kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar PAWECO-producten, -programma's en -diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat PAWECO van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land beschikbaar te stellen, of dat een dergelijk product rechtmatig mag worden gebruikt in of ingevoerd in uw land.

Veranderingen aan de Website

PAWECO behoudt zich het recht voor de Site of enige kenmerken, functies of diensten die worden aangeboden als onderdeel van of in verband met de Site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te herzien of te beëindigen.

Linking and Framing

U mag de Website alleen weergeven in zijn volledige weergavevorm en mag de Website niet insluiten in andere websites met behulp van iFrame.

Inhoud van de Website

Alle tekst, graphics, audio, video en andere inhoud op deze website is eigendom van PAWECO. Tenzij anders vermeld op de website, verleent PAWECO u geen licentie voor informatie, gegevens, software, foto's, afbeeldingen, kenmerken of ander materiaal (gezamenlijk "Inhoud") waartoe u toegang krijgt op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere intellectuele eigendom van PAWECO of van derden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de Site, mag u geen enkel scherm of inhoud van de Site downloaden, verspreiden, onderwerpen aan reverse engineering, uitwisselen, wijzigen, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of een kopie ervan opslaan voor welk doel dan ook. Ongeoorloofd gebruik van het materiaal of de informatie die het bevat, kan een overtreding zijn van de toepasselijke straf- of civielrechtelijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk of privacywetgeving. Het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of ander recht om enige Inhoud te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald.

Referenties naar derden

Verwijzingen naar producten, opnames, evenementen, processen, publicaties, diensten of aanbiedingen van derden met naam, handelsnaam, handelsmerk of anderszins houden niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring of aanbeveling daarvan door PAWECO in. Alle standpunten die door derden op deze Website worden geuit, zijn uitsluitend de standpunten van deze derden, en PAWECO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of waarachtigheid van verklaringen die door deze derden worden gedaan.

Ontwerp en opmaak

Het ontwerp van deze Website is eigendom van PAWECO. Elementen van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo's, grafische voorstellingen, geluiden of beelden, zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten en mogen niet worden gekopieerd of nagebootst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Claimable Content

U erkent dat u door het gebruik van de Website toegang kunt krijgen tot inhoud die u mogelijk beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt. Het is uw verantwoordelijkheid om de risico's verbonden aan het gebruik van enige inhoud te evalueren, te beoordelen en te dragen.

Software

Alle software waarnaar op de website wordt verwezen, is het auteursrechtelijk beschermde werk van PAWECO en/of haar leveranciers of licentiegevers. Het gebruik van dergelijke software is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de software is gevoegd of met de software is meegeleverd ("EULA"). Het kopiëren van de Software naar een andere locatie voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden, behalve voor zover toegestaan door de voorwaarden van de EULA.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links bevatten naar, of toegankelijk zijn via links naar, websites van derden wereldwijd. Deze derden zijn geen agenten van PAWECO. PAWECO is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van enige website van derden of enige andere website waaraan deze website is gekoppeld of van waaruit deze website kan worden geraadpleegd. PAWECO is geen auteur, redacteur of toezichthouder van deze links of websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat PAWECO niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud die beschikbaar is op een externe website of bron.

Inhoud onder beheer van de gebruiker - Takenlijsten en gebruikersbijdragen

U kunt toestemming krijgen om materiaal of informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, cv's, persoonlijke informatie, afbeeldingen, meningen, opmerkingen, vragen, productfeedback, audio- en muziekopnames) op bepaalde delen van de Website ("Taaklijsten") te plaatsen. Door deze delen van de Site te gebruiken en Gebruikersbijdragen te plaatsen of voor te leggen aan PAWECO voor plaatsing, erkent u en stemt u ermee in dat alle Gebruikersbijdragen publiekelijk beschikbaar zullen zijn voor elke kijker van de Site, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van de link naar het Projoodle Project. U erkent en stemt er verder mee in dat PAWECO geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of verplichting jegens u heeft met betrekking tot de Inhoud, uw bescherming, gebruik of misbruik daarvan op enige wijze door enige entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot PAWECO zelf. Zonder het voorgaande te beperken, stemt u ermee in dat Gebruikerscontent is vrijgesteld van de toepassing van PAWECO's Privacybeleid en dat PAWECO geen verplichting heeft om de privacy van zijn gebruikers te beschermen.

Monitoring van gebruikersinzendingen

PAWECO voert geen voorafgaande screening uit en heeft geen enkele verplichting om Gebruikersinzendingen te controleren. U erkent echter en gaat ermee akkoord dat PAWECO, naar eigen goeddunken, het recht heeft om de site te controleren en te weigeren om Gebruikersbijdragen te plaatsen, te bewerken, te verplaatsen of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, indien PAWECO, naar eigen goeddunken, van mening is dat deze onaanvaardbaar, ongewenst, ongepast of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden zijn. PAWECO kan ook alle informatie openbaar maken die het noodzakelijk of gepast acht om te voldoen aan een wet, voorschrift of ander overheidsverzoek, om de site naar behoren te beheren, om PAWECO, zijn klanten of gebruikers van de site te beschermen. PAWECO aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van Gebruikersinhoud of omissies daarin. De opname van Gebruikerscontent op deze Website impliceert geen goedkeuring door PAWECO.

Gebruik van gebruikersinzendingen

PAWECO is niet betrokken bij transacties tussen gebruikers die Gebruikersinhoud uploaden en gebruikers die deze informatie bekijken of gebruiken. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, is PAWECO niet verantwoordelijk voor enige tewerkstelling, indienstneming, aankoop, leasing, huur of andere beslissingen genomen door een persoon of entiteit met betrekking tot Gebruikersbijdragen op de Site. PAWECO kan niet bevestigen dat een persoon is wie hij beweert te zijn. U aanvaardt alle risico's met betrekking tot personen die u via de Website ontmoet en alle transacties die u met hen aangaat.

Gebruikersgedrag

Door Gebruikersbijdragen op de Website te plaatsen, gaat u akkoord met de volgende gedragsrichtlijnen en garandeert u dat:

  • U zult niets op de Site delen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, met inbegrip van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacyrechten, publicatierechten of morele rechten. Als u van mening bent dat Gebruikerscontent inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u PAWECO op de hoogte stellen van de geclaimde inbreuk op het auteursrecht.

  • U zult zich niet voordoen als iemand anders en geen valse of onjuiste informatie over uzelf geven. Uw accountregistratie moet volledige en nauwkeurige informatie bevatten, inclusief uw echte naam.

  • U zult geen bedreigend, intimiderend, lasterlijk, vals, misleidend, lasterlijk, beledigend, obsceen of pornografisch materiaal uploaden of materiaal dat in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

  • U zult geen kettingbrieven of "spam" posten. U zult ook geen advertenties, enquêtes, promotiemateriaal, inhoud of andere vormen van aansporing delen, behalve in gebieden die specifiek voor dergelijke doeleinden zijn aangewezen.

  • U zult geen serienummers, activeringssleutels, "cracks" of andere informatie delen die wordt gebruikt voor softwarepiraterij of het zonder licentie gebruiken van software.

  • U zult geen bedreigende, intimiderende, beledigende, lasterlijke of aanstootgevende tekst over andere gebruikers delen.

  • U zult geen inhoud delen, uploaden, verzenden of verspreiden of links plaatsen naar websites van derden die softwarevirussen of andere code, bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van een andere computer, de Software of de Website te onderbreken, te vernietigen, te wijzigen of te beperken.

Licentie om gebruikersbijdragen te gebruiken

Door Gebruikersbijdragen in te dienen voor plaatsing op de Website, verleent u PAWECO een eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk, sublicentieerbaar, niet-exclusief recht om de Gebruikersbijdragen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te distribueren en er afgeleide werken van te maken (in welk formaat dan ook) voor welk doel dan ook. U geeft hierbij ook toestemming aan derden die rechtmatig toegang hebben tot de Gebruikersinzendingen via de Site om de Gebruikersinzendingen, of een deel daarvan, elektronisch te kopiëren of af te drukken, uitsluitend voor interne referentiedoeleinden binnen de organisatie van deze derden.

Links in gebruikersbijdragen

Indien uw Content links naar internetsites bevat, wordt u geacht PAWECO, voor zover u daartoe in staat bent, een wereldwijd, royaltyvrij, sublicentieerbaar, niet-exclusief recht te verlenen om de gepubliceerde links weer te geven zolang de Gebruikerscontent beschikbaar is op de Site. PAWECO eist dat gepubliceerde Links beperkt blijven tot home pages en geen "deep links" zijn, tenzij de gepubliceerde Link naar een website gaat die u bezit, beheert of anderszins het recht heeft om naar te linken. PAWECO behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een geplaatste link om welke reden dan ook te verwijderen. De opname van links (geplaatste links of anderszins) in inzendingen van gebruikers impliceert niet dat PAWECO de inhoud van een site in verband met geplaatste links goedkeurt of er verantwoordelijk voor is.

Gebruikersfeedback

Als u PAWECO feedback (zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke) of gegevens of materialen ("Gebruikersfeedback") geeft of anderszins verschaft, wordt dit beschouwd als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht, behalve in het geval van Gebruikersinzendingen en Persoonlijke informatie. PAWECO heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke Gebruikersfeedback en is vrij om de Gebruikersfeedback zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te wijzigen, weer te geven en te distribueren naar anderen. Door dergelijke Gebruikersfeedback aan PAWECO te verstrekken, verleent u PAWECO een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie (met het recht op sublicentie) om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Gebruikersfeedback voor welk doel dan ook te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Gebruikersfeedback is verwerkt.

Behoud van rechten

Alle Content die op de Site wordt verstrekt, wordt geacht eigendom te zijn en te blijven van PAWECO, en PAWECO is vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die vervat zijn in informatie of Content die door een Gebruiker via de Site wordt verstrekt, voor welk doel dan ook. PAWECO is niet onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot enige ingediende informatie, tenzij PAWECO daar schriftelijk mee heeft ingestemd of daartoe wettelijk verplicht is.

Geen inbreuk

U gaat ermee akkoord PAWECO schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw gebruik van de site of het plaatsen of verzenden van berichten, informatie, software of ander materiaal via de site door u of een gebruiker van uw account of in verband met een schending van deze gebruiksvoorwaarden door u of een gebruiker van uw account.

Overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden

U erkent dat PAWECO het recht heeft, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u of enige derde, uw toegang tot de site te beëindigen indien u deze gebruiksvoorwaarden schendt, inbreuk maakt op de rechten van PAWECO, de toegang van een andere gebruiker tot of het gebruik van de site belemmert, of indien PAWECO bepaalt dat uw gebruik anderszins schadelijk is voor PAWECO, de site, of de leveranciers of licentiegevers van PAWECO. Als u van mening bent dat iemand deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, kunt u contact opnemen met PAWECO via info@paweco.ch. PAWECO kan, naar eigen goeddunken, besluiten om de melding te onderzoeken en er actie op te ondernemen. PAWECO heeft geen verplichting of aansprakelijkheid jegens u voor de uitvoering of niet-uitvoering van dergelijke activiteiten.

Copyrights en handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, is de inhoud van de Website Copyright © 2022 PAWECO GmbH. Alle rechten voorbehouden. Het Projoodle-logo en het PAWECO-logo zijn handelsmerken van PAWECO GmbH.
De inhoud van de website wordt beschermd door Zwitserse en buitenlandse auteursrechten. Het is u niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde inhoud buiten de normale functies van de website te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PAWECO.
Alle hier vermelde handelsmerken en namen kunnen handelsmerken van hun respectieve ondernemingen zijn.
Vragen of opmerkingen kunt u in de vorm van een e-mail aan PAWECO richten: info@paweco.ch.

Instemming met elektronische vorm van contract

Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, erkent u en stemt u in met de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het verstrekken van kennisgevingen in elektronische vorm. U stemt ermee in dat deze Voorwaarden in gedrukte of elektronische vorm toelaatbaar zijn in gerechtelijke of arbitrageprocedures in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en bescheiden die in schriftelijke vorm zijn opgesteld en bijgehouden. Uw toestemming voor elektronische vorm strekt zich uit tot alle door PAWECO verzonden schriftelijke communicatie. U erkent dat u over de nodige hardware en software beschikt om toegang te krijgen tot de voorwaarden die op de websites van PAWECO zijn geplaatst en dat u deze hardware en software gedurende uw gebruik van deze website zult onderhouden. U kunt uw toestemming voor de elektronische vorm van contracteren met PAWECO intrekken, maar in dat geval moet u dit overeenkomstig deze Voorwaarden meedelen en wordt uw recht op gebruik van en toegang tot deze Website onmiddellijk beëindigd.

Algemeen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de wetten van Zwitserland. Gebruikers stemmen ermee in dat elke actie, rechtszaak of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Site uitsluitend wordt voorgelegd aan de federale rechtbanken van Zwitserland, zonder rekening te houden met de keuze van wettelijke bepalingen of bepalingen inzake wetsconflicten. Het niet uitoefenen of afdwingen door PAWECO van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank zal trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals uitgedrukt in de bepaling en dat de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht zullen blijven.

Hünenberg, 26.05.2020