Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση και την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα www.projoodle.com (εφεξής αναφερόμενη ως η Ιστοσελίδα). Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου που περιέχεται στο παρόν. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, παρακαλείστε να εγκαταλείψετε αμέσως την ιστοσελίδα.

Η εταιρεία PAWECO GmbH (εφεξής PAWECO) είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου και για τους όρους χρήσης και τις οδηγίες προστασίας δεδομένων.

Αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης

ΗPAWECO μπορεί να αλλάξει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτό το τμήμα του ιστότοπου περιοδικά για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Διεθνείς πληροφορίες

Στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να έχουν πρόσβαση διεθνείς χρήστες και ενδέχεται να περιέχει αναφορές ή διασταυρούμενες αναφορές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της PAWECO που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Τέτοιες αναφορές δεν υπονοούν ότι η PAWECO προτίθεται να διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας ή ότι το εν λόγω προϊόν μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιηθεί ή να εισαχθεί στη χώρα σας.

Αλλαγές στον ιστότοπο

ΗPAWECO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναθεωρήσει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή υπηρεσίες που παρέχονται ως μέρος ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεση και πλαισίωση

Μπορείτε να προβάλλετε τον Ιστότοπο μόνο στην πλήρη μορφή του και δεν μπορείτε να ενσωματώσετε τον Ιστότοπο σε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας iFrame.

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Όλο το κείμενο, τα γραφικά, ο ήχος, το βίντεο και το λοιπό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της PAWECO. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ιστοσελίδα, η PAWECO δεν σας παραχωρεί καμία άδεια χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων, λογισμικού, φωτογραφιών, γραφικών, χαρακτηριστικών ή άλλου υλικού (συλλογικά, "Περιεχόμενο") στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της PAWECO ή τρίτων. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην Ιστοσελίδα, δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε σκοπό, η λήψη, η διανομή, η αντίστροφη μηχανική, η ανταλλαγή, η τροποποίηση, η πώληση, η ενοικίαση, ο δανεισμός, η μεταβίβαση ή η αποθήκευση αντιγράφου οποιασδήποτε οθόνης ή περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό μπορεί να αποτελεί παραβίαση των εφαρμοστέων ποινικών ή αστικών νόμων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή απορρήτου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς. Τίποτα από τα περιεχόμενα του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εκχώρηση, εμμέσως, κατ' εξακολούθηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή άλλου δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν.

Αναφορές σε τρίτους

Οι αναφορές σε προϊόντα, εγγραφές, εκδηλώσεις, διαδικασίες, δημοσιεύσεις, υπηρεσίες ή προσφορές τρίτων με το όνομα, την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα ή με άλλο τρόπο δεν συνιστούν απαραίτητα έγκριση ή σύσταση αυτών από την PAWECO. Οι απόψεις που εκφράζονται από τρίτους σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν αποκλειστικά τις απόψεις των εν λόγω τρίτων και η PAWECO δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ειλικρίνεια των δηλώσεων που γίνονται από τους εν λόγω τρίτους.

Σχεδιασμός και διάταξη

Ο σχεδιασμός του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ιδιοκτησία της PAWECO. Στοιχεία του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογότυπων, γραφικών, ήχων ή εικόνων, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμηση τους, εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

Περιεχόμενο που μπορεί να διεκδικηθεί

Αναγνωρίζετε ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο μπορεί να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρείτε προσβλητικό, άσεμνο ή δυσάρεστο. Είναι δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε, να εκτιμήσετε και να αναλάβετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Λογισμικό

Οποιοδήποτε λογισμικό αναφέρεται στον Ιστότοπο αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της PAWECO ή/και των προμηθευτών ή δικαιοπαρόχων της. Η χρήση του εν λόγω λογισμικού υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο λογισμικό ("EULA"). Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή του Λογισμικού σε άλλη τοποθεσία για περαιτέρω αναπαραγωγή ή αναδιανομή, εκτός εάν επιτρέπεται από τους όρους της EULA.

Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή να είναι προσβάσιμος μέσω συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους παγκοσμίου εμβέλειας που διαχειρίζονται τρίτοι. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν είναι αντιπρόσωποι της PAWECO. Η PAWECO δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία ή την απόδοση οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου με τον οποίο συνδέεται ο παρών δικτυακός τόπος ή από τον οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η PAWECO δεν συντάσσει, επεξεργάζεται ή παρακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους ή τους ιστότοπους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η PAWECO δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σας σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε εξωτερική ιστοσελίδα ή πόρο.

Περιεχόμενο που διαχειρίζεται ο χρήστης - Λίστες εργασιών και συνεισφορές χρηστών

Μπορεί να σας επιτραπεί να αναρτάτε υλικό ή πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, βιογραφικών σημειωμάτων, προσωπικών πληροφοριών, γραφικών, εικόνων, απόψεων, σχολίων, ερωτήσεων, ανατροφοδότησης προϊόντων, ηχητικών και μουσικών εγγραφών) σε ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας ("Λίστες εργασιών"). Με τη χρήση αυτών των περιοχών της Ιστοσελίδας και την ανάρτηση ή την υποβολή τέτοιων Υποβολών Χρήστη στην PAWECO για ανάρτηση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλες οι Υποβολές Χρήστη θα είναι δημόσια διαθέσιμες σε οποιονδήποτε θεατή της Ιστοσελίδας, εφόσον έχει στην κατοχή του τον σύνδεσμο προς το Έργο Projoodle. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η PAWECO δεν θα έχει καμία ευθύνη, υποχρέωση ή υποχρέωση απέναντί σας σε σχέση με το Περιεχόμενο, την προστασία σας, τη χρήση ή κακή χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε οντότητα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ίδιας της PAWECO. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη εξαιρείται από την εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου της PAWECO και η PAWECO δεν έχει καμία υποχρέωση να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών.

Παρακολούθηση των υποβολών των χρηστών

ΗPAWECO δεν προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο και δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις Υποβολές Χρηστών. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η PAWECO, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα και να αρνηθεί την ανάρτηση, επεξεργασία, μετακίνηση ή αφαίρεση, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε Υποβολής Χρήστη που η PAWECO, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί απαράδεκτη, ανεπιθύμητη, ακατάλληλη ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η PAWECO μπορεί επίσης να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει απαραίτητες ή κατάλληλες για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή άλλου κυβερνητικού αιτήματος, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, για την προστασία της PAWECO, των πελατών της ή των χρηστών της Ιστοσελίδας. Η PAWECO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη ή για τυχόν παραλείψεις του. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν υποδηλώνει έγκριση από την PAWECO.

Χρήση των υποβολών των χρηστών

ΗPAWECO δεν εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ των χρηστών που ανεβάζουν Περιεχόμενο χρήστη και των χρηστών που βλέπουν ή χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, η PAWECO δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απόφαση απασχόλησης, πρόσληψης, αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης ή άλλη απόφαση που λαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε σχέση με οποιαδήποτε Υποβολή Χρηστών που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Σημειώστε επίσης ότι η PAWECO δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο είναι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους σε σχέση με τα πρόσωπα που συναντάτε μέσω της Ιστοσελίδας και τις συναλλαγές που συνάπτετε μαζί τους.

Συμπεριφορά χρήστη

Με τη δημοσίευση Συνεισφορών Χρήστη στον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τις ακόλουθες οδηγίες συμπεριφοράς και εγγυάστε ότι:

  • Δεν θα μοιράζεστε τίποτα στην Ιστοσελίδα που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών, των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή των ηθικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενο χρήστη παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ενημερώσετε την PAWECO για την ισχυριζόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

  • Δεν θα υποδυθείτε κάποιο άλλο πρόσωπο ή δεν θα υποβάλετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας. Η εγγραφή του λογαριασμού σας πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού σας ονόματος.

  • Δεν θα μεταφορτώνετε απειλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, ψευδές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, καταχρηστικό, άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

  • Δεν θα δημοσιεύετε αλυσιδωτές επιστολές ή "spam". Επίσης, δεν θα μοιράζεστε διαφημίσεις, έρευνες, υλικό προώθησης, περιεχόμενο ή άλλες μορφές προσέλκυσης, εκτός από τις περιοχές που προορίζονται ειδικά για τέτοιους σκοπούς.

  • Δεν θα μοιράζεστε σειριακούς αριθμούς, κλειδιά ενεργοποίησης, "σπασίματα" ή άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την πειρατεία λογισμικού ή τη χρήση λογισμικού χωρίς άδεια χρήσης.

  • Δεν θα μοιράζεστε απειλητικά, παρενοχλητικά, υβριστικά, δυσφημιστικά ή προσβλητικά κείμενα για άλλους χρήστες.

  • Δεν θα μοιράζεστε, μεταφορτώνετε, μεταδίδετε ή διανέμετε περιεχόμενο ή δεν θα αναρτάτε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που περιέχουν ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν, να τροποποιούν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα άλλου υπολογιστή, του Λογισμικού ή του Ιστότοπου.

Άδεια χρήσης των συνεισφορών των χρηστών

Υποβάλλοντας τις Συνεισφορές Χρήστη για ανάρτηση στον Ιστότοπο, παραχωρείτε στην PAWECO ένα διαρκές, παγκόσμιο, δωρεάν, αμετάκλητο, υποαδειοδοτούμενο, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, τροποποίησης, διανομής και δημιουργίας παράγωγων έργων με βάση τις Συνεισφορές Χρήστη (σε οποιαδήποτε μορφή) για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης, με το παρόν εξουσιοδοτείτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει νόμιμη πρόσβαση στις Υποβολές Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας να αντιγράψει ηλεκτρονικά ή να εκτυπώσει αντίγραφα των Υποβολών Χρήστη ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς εντός του οργανισμού του εν λόγω τρίτου μέρους.

Σύνδεσμοι στις συνεισφορές χρηστών

Εάν το Περιεχόμενό σας περιέχει συνδέσμους προς τοποθεσίες στο Διαδίκτυο, θεωρείται ότι παραχωρείτε στην PAWECO, στο βαθμό που μπορείτε, ένα παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, με δυνατότητα υποαδειοδότησης, μη αποκλειστικό δικαίωμα προβολής των δημοσιευμένων συνδέσμων για όσο διάστημα το Περιεχόμενο χρήστη είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα. Η PAWECO απαιτεί οι δημοσιευμένοι σύνδεσμοι να περιορίζονται σε αρχικές σελίδες και όχι σε "βαθιές συνδέσεις", εκτός εάν ο δημοσιευμένος σύνδεσμος είναι προς έναν ιστότοπο που σας ανήκει, τον οποίο διαχειρίζεστε ή έχετε με άλλο τρόπο το δικαίωμα να συνδέσετε. Η PAWECO διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρεί οποιονδήποτε Δημοσιευμένο Σύνδεσμο για οποιονδήποτε λόγο. Η συμπερίληψη συνδέσμων (αναρτημένων συνδέσμων ή άλλων) στις Υποβολές Χρηστών δεν σημαίνει ότι η PAWECO υποστηρίζει ή είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με τους αναρτημένους συνδέσμους.

Ανατροφοδότηση χρηστών

Εάν υποβάλετε ή παρέχετε με άλλο τρόπο στην PAWECO σχόλια (όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή άλλα παρόμοια) ή δεδομένα ή υλικό ("σχόλια χρηστών"), αυτά θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά, εκτός από την περίπτωση των υποβολών χρηστών και των προσωπικών πληροφοριών. Η PAWECO δεν έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με τα εν λόγω σχόλια χρηστών και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να τροποποιεί, να προβάλλει και να διανέμει τα σχόλια χρηστών σε άλλους χωρίς περιορισμό. Με την υποβολή τέτοιων Αναφορών Χρήστη στην PAWECO, παραχωρείτε στην PAWECO μια διαρκή, παγκόσμια, δωρεάν, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια (με δικαίωμα υποαδειοδότησης) για τη χρήση οποιωνδήποτε ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που περιέχονται σε αυτές τις Αναφορές Χρήστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων που ενσωματώνουν αυτές τις Αναφορές Χρήστη.

Διατήρηση των δικαιωμάτων

Όλο το Περιεχόμενο που παρέχεται στην Ιστοσελίδα θεωρείται και παραμένει ιδιοκτησία της PAWECO και η PAWECO είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή Περιεχόμενο που παρέχεται από Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό. Η PAWECO δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με τις πληροφορίες που υποβάλλονται, εκτός εάν η PAWECO έχει συναινέσει εγγράφως ή απαιτείται από το νόμο.

Μη παραβίαση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την PAWECO από και έναντι όλων των αξιώσεων, υποχρεώσεων, εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή την τοποθέτηση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών, λογισμικού ή άλλου υλικού μέσω της Ιστοσελίδας από εσάς ή από οποιονδήποτε χρήστη του λογαριασμού σας ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς ή από οποιονδήποτε χρήστη του λογαριασμού σας.

Παραβάσεις των Όρων Χρήσης

Αναγνωρίζετε ότι η PAWECO έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο εάν παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης, παραβιάζετε τα δικαιώματα της PAWECO, παρεμποδίζετε την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή εάν η PAWECO κρίνει ότι η χρήση σας είναι με άλλο τρόπο επιβλαβής για την PAWECO, τον Ιστότοπο, τους προμηθευτές ή τους δικαιοπάροχους της PAWECO. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την PAWECO στο info@paweco.ch. Η PAWECO μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποφασίσει να διερευνήσει και να λάβει μέτρα σχετικά με την αναφορά. Η PAWECO δεν θα έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί σας για την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι Copyright © 2022 PAWECO GmbH. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το λογότυπο Projoodle και το λογότυπο PAWECO είναι εμπορικά σήματα της PAWECO GmbH.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από την ελβετική και ξένη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα εκτός των συνήθων λειτουργιών της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της PAWECO.
Όλα τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.
Παρακαλείστε να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια στην PAWECO με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@paweco.ch.

Συμφωνία για την ηλεκτρονική μορφή της σύμβασης

Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδοποιήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή θα γίνονται δεκτοί σε δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και διατηρούνται σε γραπτή μορφή. Η συγκατάθεσή σας στην ηλεκτρονική μορφή επεκτείνεται σε όλες τις γραπτές επικοινωνίες που αποστέλλονται από την PAWECO. Αναγνωρίζετε ότι διαθέτετε το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για να έχετε πρόσβαση στους όρους που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της PAWECO και ότι θα διατηρήσετε το εν λόγω υλικό και λογισμικό καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την ηλεκτρονική μορφή σύναψης συμβάσεων με την PAWECO, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δώσετε ειδοποίηση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε και να έχετε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο θα τερματιστεί αμέσως.

Γενικά

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους νόμους της Ελβετίας. Οι χρήστες συμφωνούν ότι οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ασκείται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Ελβετίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί επιλογής νόμου ή σύγκρουσης νόμων. Η παράλειψη της PAWECO να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τα μέρη συμφωνούν ωστόσο ότι το δικαστήριο θα προσπαθήσει να θέσει σε ισχύ τις προθέσεις των μερών όπως εκφράζονται στη διάταξη και ότι οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Hünenberg, 26.05.2020